Dubbelloof

Struthiopteris spicant


© Willem Braam

Ecologie & verspreiding
Dubbelloof staat op half beschaduwde tot beschaduwde, vrij droge tot vochtige, voedsel- en stikstofarme, zure en humusrijke, uitgesproken kalkarme zand- en leembodems. Ze prefereert een daarnaast een hoge luchtvochtigheid. Ze groeit in loof- en naaldbossen, in houtwallen en struwelen, in hakhout en in vochtige, zure duinvalleien, langs beschaduwde sloten, beken en greppels. Nederland valt geheel binnen het Europese verspreidingsgebied. De plant is vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land, zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Mogelijk heeft een afname van de bosdynamiek en de eutrofiëring in de omgeving van de groeiplaatsen een rol gespeeld bij de achteruitgang van Dubbelloof. De plant is onmiskenbaar door de steriele, boogvormige overhangende bladeren die duidelijk verschillen van de fertiele bladeren, die rechtop staan en uit het midden van de bladbundels ontspringen. In Noorwegen wordt ze aan het bier toegevoegd ter bevordering van de gezondheid.
Familie: Blechnaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website