Bonte paardenstaart

Equisetum variegatum


© Bert Blok

Ecologie & verspreiding
Bonte paardenstaart staat op zonnige, open of ijl begroeide, vochtige tot natte, zwak basische en stikstofarme, 's winters vaak onder water staande, vrij voedselarme, humeuze en kalkrijke zand-, zavel- en leemgrond, ook op stenige plaatsen. Ze groeit in vochtige greppels en bomtrechters in duinvalleien, in kalkmoerassen, in moerassen en moerasbossen, in tichelgaten en andere moerassige plekken, op drooggevallen zandplaten en in lemige bermen. De plant hoort thuis in de koude en gematigde streken van Noordelijk Halfrond, het areaal in Europa is sterk verbrokkeld en Nederland valt binnen een van die delen. De soort is zeer zeldzaam in het duingebied tussen Den Helder en Voorne en op Schiermonnikoog. Ook is ze gevonden in het rivierengebied en in Flevoland. Ze is achteruit gegaan door de wateronttrekking in de duinen. Bonte paardenstaart is o.a. te herkennen aan het smalle middenkanaal, de 6-10 gegroefde ribben en bladkransen met zeer breed witvliezige gerande tanden.
Familie: Equisetaceae
Groep: paardenstaarten (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkmoerassen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website