Spits fonteinkruid

Potamogeton acutifolius


© Wim Langbroek

Ecologie & verspreiding
Spits fonteinkruid staat op zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand tot zwak stromend, ± voedselrijk, zoet en neutraal tot vaak kalkhoudend, ± stikstofrijk, niet verontreinigd water boven een modderige en organische zand- en kleibodems, maar niet boven leem. Ze groeit in allerlei sloten, in poelen, in beken en kanalen, in turfgaten en visvijvers, soms in groter water. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het areaal. De plant is vrij zeldzaam in laagveengebieden en in het rivierengebied, zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen. De soort is sterk achteruit gegaan door de toegenomen eutrofiëring. De stengels zijn afgeplat, tamelijk scherpkantig en vrij sterk vertakt. De bladen hebben drie nerven en zijn geleidelijk toegespitst. Daarnaast lopen er naast genoemde nerven talrijke, zeer fijne, overlangse vezelstrengen. De open steunblaadjes zijn tot 2 cm lang. Zie ook de andere soorten van deze sectie!
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,50-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Aan de knobbels bij de stengelknopen kan een witte, zwevende wortel groeien.

Stengels/takken - De stengels zijn afgeplat, tamelijk scherpkantig, niet gevleugeld en vaak vrij sterk vertakt.

Bladeren - De bladeren zijn grasachtig. Ze hebben 3 nerven, zijn 2 tot 4 mm breed en geleidelijk toegespitst.

Bloemen - De aar bevat 4 tot 6 bloemen. De aar staat op een tot 1½ cm lange en tot 1 mm dikke steel.

Vruchten - De zaden hebben aan de voet meestal een knobbel. Het snaveltje is gekromd.

Bodem - Zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand of zwak stromend, matig voedselrijk tot voedselrijk, maar niet verontreinigd, zoet en neutraal tot vaak kalkhoudend water met een modderige, organische bodem (klei en zand, niet op leem).

Groeiplaats - Water (weidesloten, ondiepe sloten, nieuwe sloten, poelen in weidegebieden, turfgaten, visvijvers, beken, kanalen en soms in groter water).
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website