Dichtbloemig kweldergras

Puccinellia rupestris


© Ron van 't Veer

Ecologie & verspreiding
Dichtbloemig kweldergras staat op zonnige, open, vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak betreden en bereden, matig zilte tot zilte grond (klei, stenige plaatsen en soms op veen). Ze wordt aangetroffen aan waterkanten, op schorren, in buitendijkse weilanden, in en op kleiwegen en karrensporen en is vroeger ook aangetroffen langs diverse grachten in Amsterdam. Deze kustplant met een beperkt West-Europees areaal bereikt hier haar noordoostgrens. De soort was vroeger vrij algemeen in de laagveengebieden langs het IJ en de voormalige Zuiderzee en was zeer zeldzaam in Zeeland. Na afsluiting van de Zuiderzee is de soort hier sterk achteruitgegaan en uiteindelijk helemaal verdwenen. In 1987 heeft er nog een laatste opleving plaatsgevonden bij Kampen. Helaas is deze groeiplaats vernietigd door het storten van puin. Zo duidelijk als het verdwijnen van de soort uit het Zuiderzeegebied te verklaren valt, zo onduidelijk is haar verdwijnen uit het Zeeuwse.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De bloeistengels liggen uitgespreid of zijn soms opstijgend.

Bladeren - De bladen zijn vlak.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De pluim is éénzijdig, dicht, stijf en staat schuin tot recht af. De aartjes zijn zeer kort gesteeld. Het onderste kelkkafje is bijna 3 mm lang, het bovenste 2½-3 mm.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak wat betreden, matig zilte grond (klei, stenige plaatsen en soms op veen).

Groeiplaats - Waterkanten, schorren, grasland (buitendijks weiland), bermen (langs kleiwegen), wagensporen en vroeger langs de Amsterdamse grachten.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website