Veldrus x Zomprus

Juncus x surrejanus


Ecologie & verspreiding
De hybride tussen Zomp- en Veldrus staat op iets open, zonnige en natte, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, vaak basenrijke, zwak zure tot neutrale, iets verstoorde, humeuze bodems bestaande uit zand, zavel, leem, klei en soms veen. Ze groeit in diverse typen grasland en moerassen, langs greppels en sloten, op natte heiden en in bermen, in zand- en leemgroeven en in kleiafgravingen. Het taxon wordt in heel Europa overal aangetroffen waar de stamouders in elkaars nabijheid groeien. Ze is zeer zeldzaam in Nederland en is vooral bekend uit het oostelijke deel van het land, maar zal net als veel andere hybriden wel vaker over het hoofd zijn gezien. De overblijvende bastaard is zeer variabel in allerlei kenmerken, maar in ieder geval is het kapsel niet of nauwelijks langer dan het bloemdek. Ze is verregaand onvruchtbaar maar kan wel enig fertiel zaad produceren.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website