Alpenrus/Duinrus

Juncus alpinoarticulatus/anceps


© Jelle Hofstra

Ecologie & verspreiding
Rechte rus staat op zonnige, vrij open, vochtige tot natte, voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke tot kalkhoudende, stikstofarme, al of niet humeuze zand- en leembodems met een wisselende, basenrijke waterstand. Deze zeer variabele plant groeit in het kustgebied in geheel of gedeeltelijk ontzilte, al of niet kalkrijke, jonge duinvalleien, op drooggevallen zandplaten in voormalige zeearmen en aan de randen van strandvlakten. In het binnen- en aangrenzend buitenland staat de soort, onder soortgelijke omstandigheden in kalkmoerassen en in drassige blauwgraslandachtige vegetaties, in leemgroeven, tichelgaten en in hooilanden met bronbeekjes. Nederland valt geheel binnen het Europese deel van het areaal. De soort is vrij algemeen in duingebieden en zeer zeldzaam in Twente, bij Nijmegen, in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Het taxon heeft zich de afgelopen decennia sterk uitgebreid, met name in Twente en de Achterhoek en net als in onze buurlanden is deze vooruitgang is vooral te danken aan natuurontwikkelingsprojecten en natuurherstel.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkmoerassen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website