Moerasdikkopmos

Brachythecium mildeanum


© Hans de Bruijn

Ecologie & verspreiding
Brachythecium mildeanum is een soort van basenrijke moerassen, natte graslanden en kwelplekken, maar het mos is minder dan andere moerassoorten gebonden aan schrale bodem. Het komt vooral voor in beek- en rivierdalen, duinvalleien en poldergebieden. Het is voor beginnende mossenliefhebbers een lastige soort, die nogal eens over het hoofd wordt gezien. Het vrij grote aantal vondsten in gebieden waar intensief is geïnventariseerd, wijst erop dat de soort algemener is dan het verspreidingskaartje suggereert. Inventarisaties in poldergebieden en rivier- en beekdalen zullen zeker nieuwe vondsten opleveren. Toch is er waarschijnlijk sprake van achteruitgang, die hoogstwaarschijnlijk verband houdt met verdroging. De uiterwaardvorm (zie Touw & Rubers, 1989), die samen met onder meer Leskea polycarpa voorkomt op bomen in uiterwaarden, verdient bij inventarisaties extra aandacht. Waarschijnlijk gaat het hier om een aparte soort.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website