Scharlakenknolknikmos

Bryum klinggraeffii


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Bryum klinggraeffii komt algemeen voor op open, voedselrijke minerale bodems als gevolg van periodieke overstroming of hoge waterstanden zoals op zavel en klei langs de grote rivieren, in beekdalen en langs vijvers. Verder op lemige akkers en op ruderale terreintjes. De verspreiding is nog zeer onvoldoende bekend. Nieuwe vondsten zijn te verwachten in het rivierengebied, het heuvelland en de lemige of grondwatergevoede dekzanden in Zuid- en Oost-Nederland. Organische bodems in het Laagveendistrict lijken te worden gemeden. Waarschijnlijk breidt de soort zich nog uit. Gericht zoeken in het Noordelijk kleidistrict en in de keileemgebieden moet meer duidelijk geven over de status in het noorden van het land. Het vermoeden (zie Touw & Rubers, 1989) dat in Nederland vooral vrouwelijke populaties voorkomen, moet nader worden onderzocht. Kapsels zijn bij ons niet bekend. Scharlakenknolknikmos vormt dichte, licht- tot olijfgroene matjes bestaande uit dunne stengeltjes met eironde, spitse blaadjes met krachtige, kort uittredende nerf. De kleine, onregelmatig gevormde broedknollen met uitpuilende cellen zijn karakteristiek. Deze komen alleen ondergronds voor en zijn altijd overvloedig aanwezig. Meer geïsoleerde plantjes vallen weinig op.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website