Gewoon puntmos

Calliergonella cuspidata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Calliergonella cuspidata is een soort van extensief beheerde graslanden alsmede van gazons, broekbossen en oevers, vooral op plaatsen waar de vochtigheid sterk wisselt gedurende het jaar. De soort komt normaal op de grond voor, maar soms op stamvoeten of op dood hout. Puntmos kan in schraalgraslanden zeer dominant worden als er sprake is van verdroging en lichte eutrofiëring. De soort is gevoelig voor verzuring, maar niet voor vermesting en verdroging en is dan ook algemeen in het hele land. Het verspreidingsbeeld geeft daarom vooral weer waar goed geïnventariseerd is en waar niet, zoals in Zeeland, de kop van Noord-Holland en Oost-Drenthe. Bij deze soort is (na analyse van het databestand) een sterke achteruitgang van de kapselvorming te constateren. De wel gesuggereerde recente toename van kapselvorming is statistisch niet aantoonbaar.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website