Grootbladig puntmos

Calliergon megalophyllum


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Calliergon megalophyllum is onze grootste puntmossoort. Deze soort groeit op (vrijwel) permanent onder water staande plaatsen. Op basis van de sporadische vindplaatsgegevens uit Nederland en de ecologie in het buitenland kunnen de groeiplaatsen waarschijnlijk het beste gekarakteriseerd worden als rijke vennen, sloten of plassen, met helder en zwak gebufferd water en riet of zeggenvegetatie aan de randen. De soort is gevonden in het Belversven (1943-1948) op de Kampina in Brabant, de nabijgelegen Moerputten (1965), een sloot bij Nieuwkuijk (1898) en in Groningen bij Harendermolen (1935). Van geen van deze vroegere vindplaatsen zijn recente waarnemingen bekend. Gericht zoeken op deze oude vindplaatsen en het achterhalen van de standplaatsgegevens uit het verleden kan helpen de ecologie en de huidige status van de soort te verhelderen. Deze subcontinentaal boreale soort had hier een voorpost ten opzichte van het verspreidingsgebied. De laatste decennia van de 20ste eeuw is de soort niet onderscheiden van Calliergon giganteum, maar omdat C. megalophyllum toen al niet meer voorkwam heeft dit geen verwarrende consequenties gehad voor het volledig op gereviseerde herbariumcollecties gebaseerde verspreidingsbeeld.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op of in water
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website