Tenger goudmos

Campyliadelphus elodes


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Campyliadelphus elodes is de laatste decennia alleen op de Waddeneilanden nog met enige regelmaat gevonden maar ook daar is de soort zeldzaam geworden. Op de Waddeneilanden gaat het enerzijds om jonge en kalkrijke valleien met een nog zeer open begroeiing waar de soort soms in kleine hoeveelheden te vinden is, anderzijds om iets oudere en dicht begroeide maar nog steeds zeer kalkrijke valleien, waar de soort soms zelfs massaal aanwezig is (Texel, Kroonpolders Vlieland). In de vastelandsduinen lijkt de soort vrijwel verdwenen te zijn. De soort komt behalve in kalkrijke duinvalleien in het binnenland nog in trilvenen voor. Buiten deze milieus is Tenger goudmos slechts enkele malen gevonden, o.a. in blauwgraslanden. De soort komt vaak samen met Campylium stellatum voor, soms ook met Drepanocladus polygamus, en dan is het extra lastig de soort er tussen uit te pikken. Het kleine formaat en de krachtige nerf helpen een handje bij het vinden.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website