Geveerd diknerfmos

Palustriella commutata


© Paul Spreuwenberg

Ecologie & verspreiding
Palustriella commutata groeit in kalkbronnen en plaatsen waar kalkrijk kwelwater aan de oppervlakte komt. Op de mossen zelf wordt meestal kalk afgezet, zodat de planten hard aanvoelen. De soort is in Nederland vooral bekend van bronnen en sporadisch ook van kwelplekken en een duinvallei op Voorne. De forse en onmiskenbare soort is recent alleen nog bekend van de bronnen in het Bunderbos in Zuid-Limburg. Deze verdienen thans aparte beschermingsstatus onder de Habitatrichtlijn als kalktufbronnen. De soort is waarschijnlijk verdwenen op de andere vroegere vindplaatsen. Gerichte inventarisatie op de oude vindplaatsen is echter nodig om dit te bevestigen.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website