Gewoon gaffeltandmos

Dicranum scoparium


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Dicranum scoparium behoort tot het selecte groepje mossen dat in alle fysisch geografische regio's kan worden aangetroffen. Het zwaartepunt ligt duidelijk binnen het Pleistoceen, waar het een zeer algemene verschijning is in bossen, heidevelden, stuifzanden etc. Dicranum scoparium is weinig kritisch wat substraat betreft en groeit zowel terrestrisch als epifytisch. Het is bovendien talrijk op dood hout. De voorkeur gaat uit naar voedselarm milieu. Stippen in steden en kleigebieden betreffen epifytische groeiplaatsen of populaties op dood hout. In Zuid-Limburg groeit Dicranum scoparium vooral in plateaubossen. Planten met sporenkapsels zijn tegenwoordig zeldzaam, behalve in de zandgebieden. De kaart geeft een tamelijk compleet beeld van de verspreiding. Nieuwe vondsten zijn evenwel bijv. nog te verwachten in het Urbane district en de Flevopolders. Ook in de weinig intensief bekeken veen- en kleigebieden in het westen en noorden is uitbreiding waarschijnlijk, bijvoorbeeld in moerassen die spontaan verbossen na het staken van rietmaaibeheer.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website