Moerassnavelmos

Oxyrrhynchium speciosum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Oxyrrhynchium speciosum staat op natte tot vochtige, beschaduwde tot lichte plekken in moerassen, moerasbossen en op oevers, vaak op boomwortels of stenen, soms op strooisel of op de grond. Het is gebonden aan mesotroof tot matig eutroof, kalk- of basenrijk water. In beide inventarisatieperioden is Moerassnavelmos door het gehele land gevonden. Na 1980 neemt het aantal vondsten sterk toe, ook op het Pleistoceen. Zou dit basenminnende mos geprofiteerd hebben van de inlaat van gebiedsvreemd rivierwater, of is het alleen een inventarisatie-effect? Meer onderzoek van geschikte moeras(bos)sen in tot dusver slecht onderzochte streken zal ongetwijfeld meer vindplaatsen opleveren. De soort lijkt zich uit te breiden op de Waddeneilanden en werd in 2002 zelfs op Griend gevonden. De soort is doorgaans goed te herkennen aan de complanaat bebladerde takken met metaalachtig glanzende, langwerpige, sterk gezaagde blaadjes, voorzien van nerfstekel. Vormen met relatief korte blaadjes kunnen echter veel lijken op O. hians.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website