Gezoomd vedermos

Fissidens bryoides


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Fissidens bryoides groeit meestal in zeer lage matjes op open of beschaduwde zwak zure tot neutrale klei, leem of lemig zand op steilkanten en aan padranden in bossen en op dijken. In bossen op rijkere bodem kan het een van de algemeenste mossen zijn. Op de arme zandgronden echter is Fissidens bryoides vaak afwezig of beperkt tot padranden. In kleigebieden vormen ook slootkanten een biotoop waar men met succes kan zoeken naar Fissidens bryoides. Het kaartje lijkt van de verspreiding van Fissidens bryoides nog een verre van volledig beeld te geven. In veel gebieden moeten nog groeiplaatsen ontdekt kunnen worden.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website