Gewoon bronmos

Fontinalis antipyretica


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Fontinalis antipyretica groeit in allerlei type wateren, mits niet te voedselarm. In voedselarme vennen is de soort dan ook (vrijwel) afwezig. In praktijk wordt de soort vooral gevonden in grote wateren, in kanalen en sloten en zelfs in veelal onder water staande delen van moerasbossen. In Nederland groeit de soort vooral in stilstaand water maar bronmos kan ook in stromende beken worden aangetroffen. Vaak hechten de planten zich dan aan hout of stenen. In stilstaand water van sloten, veenplassen, duinplassen, rietvelden, vijvers en kanalen zweven de planten meestal vrij in het water en kunnen daar massavegetaties vormen. Gewoon bronmos kan uitdroging verdragen, mits niet te langdurig. Fontinalis antipyretica is gevoelig voor de waterkwaliteit; het geeft de voorkeur aan niet verontreinigd, matig voedselrijk water en kan snel verdwijnen bij verslechterende waterkwaliteit. Kapsels zijn niet zeldzaam maar lastig te vinden; als ze aanwezig zijn is dat vaak massaal.

Verspreiding

Gewoon bronmos is in Nederland vooral te vinden in het laagveengebied, langs de grote rivieren en in wateren in het duingebied. In Brabant is de soort vrijwel beperkt tot enkele grote kanalen (van Melick, 2007). Het voorkomen in Nederland is ogenschijnlijk stabiel. De soort is echter door de zeer slechte waterkwaliteit vanaf ca 1960 sterk achteruit gegaan maar is vanaf ca 1990 weer toegenomen toen door het schoner worden van de Rijn maar ook door bijv. defosfatering van het water in sommige grote natuurgebieden (o.a. Nieuwkoopse Plassen) de waterkwaliteit op veel plaatsen weer veel beter werd. De herkomst van commercieel aangeboden Bronmos in tuincentra is onduidelijk, en er is ten minste één geval van grootschalige roof uit een natuurgebied bekend.

Summary

Fontinalis antipyretica is a rather common species in the Netherlands, occurring in several water types. Its main distribution is in the peat area, along the large rivers and in the dune area. During the periods with tremendous waterpollution in the rivers, e.g. in the river Rhine, the distribution of the species diminished strongly, but nowadays the species can be found again, due to improved water quality, in many large water bodies, canals and ditches.

Familie: Fontinalaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: op of in water
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website