Ongezoomd sterrenmos

Mnium stellare


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Mnium stellare komt voor op humusrijk lemig zand, leem en verweerd krijt dat zwak zuur tot enigszins basisch is. Evenals Mnium marginatum heeft het een voorkeur voor een beschaduwde, verticale ondergrond. In Zuid-Limburg komt de soort voor langs holle wegen, in grubben en op steile beekoevers. In het verspreidingsbeeld is hier de laatste decennia weinig veranderd. In de rest van het land is het zeer zeldzaam. Er zijn recente vondsten bekend uit de Achterhoek waar het lokaal op de steile oevers langs beken groeit. Bij Vorden werd Mnium stellare in een natte bosgreppel gevonden. Uit het rivierengebied zijn slechts recente vondsten bekend van de Biesbosch en Waardenburg. Hier groeit de soort op beslibde of vergane wilgenstronken. In Zuid-Limburg groeit Mnium stellare vaak met Mnium marginatum samen, maar is hiervan eenvoudig te onderscheiden door het volledig ontbreken van een rode tint en de ongezoomde bladrand.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website