Gewoon knopmos

Phascum cuspidatum


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Phascum cuspidatum is een winterpionier op vochtige tot droge, open, kalk- of in ieder geval basenrijke lichte klei, zavel, leem en kleiïg zand. Het staat onder meer in akkers, op opgespoten grond, op dijken, langs wegranden en in zandig stroomdalgrasland. Op de zware, kalkloze komklei in het rivierengebied komt het nauwelijks voor. Phascum cuspidatum is na 1980 ook ontdekt op de Waddeneilanden; elders zijn de contouren van het verspreidingsgebied ongeveer gelijk gebleven. De toename van het aantal vondsten is veroorzaakt door intensivering van het onderzoek in onder meer Groningen, Friesland, Zuid-Holland en Zuidoost- Brabant. Het kaartje laat goed zien in welk soort gebieden Gewoon knopmos veel voorkomt. In slecht onderzochte kleistreken kunnen de verspreidingsgegevens nog gemakkelijk aangevuld worden. Het afzoeken van relatief kalkrijke plekken op het Pleistoceen zal af en toe ook succes opleveren. Doorgaans is Phascum gemakkelijk herkenbaar aan het vrij grote formaat, het zittende, door holle perichaetiumbladen omhulde kapsel en de bladen met uittredende nerven.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website