Gewoon knikkertjesmos

Physcomitrium pyriforme


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Physcomitrium pyriforme behoort tot de algemeenste mossen in slootoevers; het staat daar vooral op kale strookjes grond net boven de waterlijn en in niet te verse trapgaten. Verder is het een pionier op allerlei andere vochtige, voedselrijke, open standplaatsen, zoals akkers, baggerdepots, ruderale terreinen en verse plagplekken op klei en veen. Het kaartje van Physcomitrium pyriforme is helaas nogal onevenwichtig. In de kop van Overijssel, een groot deel van Noord-Brabant, het systematisch onderzochte Zuid-Holland en in enkele kleinere gebieden is Gewoon knikkertjesmos in vrijwel ieder atlasblok gevonden. In de rest van het land lijken de bryologen daarentegen slechts incidenteel een blik te hebben geworpen op de triviale standplaatsen van dit mos. Fertiel is de soort onmiskenbaar, maar zonder kapsels is zij nauwelijks te onderscheiden van andere Funariaceae. Zuid-Hollandse ervaring wijst uit dat het in oude slootkanten altijd gaat om Gewoon knikkertjesmos. Andere Physcomitrium- en Enthostodon-soorten op voedselrijke standplaatsen zijn nooit fertiel in slootkanten aangetroffen.
Familie: Funariaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website