Geel boogsterrenmos

Plagiomnium elatum


Ecologie & verspreiding
Plagiomnium elatum groeit op basenrijke, natte plaatsen in uiteenlopende omgeving. In Zuid-Limburg is de soort vooral bekend van kalkrijke brongebieden, waar het mos hetzij onder wilgenstruweel, hetzij in drassig hooiland groeit. In Noordwest-Overijssel staat het in trilveen, samen met andere zeldzame mossen zoals Scorpidium cossonii. In andere gebieden is Plagiomnium elatum voornamelijk in moerassige bossen aangetroffen, onder meer in beekbegeleidende elzenbroekbossen in Zuidoost-Brabant, in moerasvaren-elzenbroekbos in een oude Maasmeander in Midden-Limburg en in wilgenbossen in het zoetwatergetijdengebied. In het laatste geval staat het mos op overslibde stamvoeten. Plagiomnium elatum komt behalve in de duinen verspreid over het land voor, al ontbreken vondsten in het noorden na 1980. Soms groeit deze soort samen met de verwante P. ellipticum. Verder kan het worden vergezeld door uitgesproken baseminnende soorten als Campylium stellatum en Cratoneuron filicinum, maar ook door de in zuurder milieu groeiende Calliergon cordifolium. Plagiomnium elatum is in het veld moeilijk te onderscheiden van de algemene Plagiomnium affine en werd lang als vorm van deze soort beschouwd. Daardoor kreeg Geel boogsterrenmos niet de aandacht die het gezien de ecologische kieskeurigheid verdient. Over eventuele achteruitgang kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website