Plagiothecium denticulatum var. denticulatum


© Hans de Bruijn

Ecologie & verspreiding
De var. denticulatum van Plagiothecium denticulatum (Glanzend platmos) groeit vooral op beschutte, (lucht)vochtige plaatsen in bossen en houtwallen: op relatief droge, maar dan humeuze, lemige of kleiïge bodems, of op nattere bodems en in greppelkanten, en hier ook op vermolmd hout en aan boomvoeten, zelden op boomvoeten of stammen, zoals in essenhakhout. Op wallen in oudere bossen zijn Pseudotaxiphyllum en Plagiothecium nemorale vaak begeleidende soorten. In droge bossen op de hogere zandgronden is dit Platmos schaars en beperkt tot luchtvochtige standplaatsen zoals steile noordhellingen van landduinen en onder hoog opgroeiende bosbes, meestal op goed mineraliserend strooisel, vaak samen met Plagiothecium undulatum en Lophocolea bidentata. Zo ook wel eens in douglas- en lariksbossen en jeneverbesstruwelen. In de polderbossen groeit het mos vooral in greppelkanten en op dood hout. Helaas is de soort minder goed herkenbaar dan velen denken. Verwarring met Plagiothecium laetum is niet alleen in het veld mogelijk maar ook onder de microscoop! Het consequent microscopisch controleren (en bewaren!) van materiaal is dan ook gewenst. Vermoedelijk worden compacte curvifolium-vormen van P. laetum genoteerd als P. denticulatum.
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website