Gerimpeld platmos

Plagiothecium undulatum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Plagiothecium undulatum heeft een duidelijke voorkeur voor ruwe humus, vooral dikkere naaldpakketten in bossen met een gesloten kroondak en niet te dichte ondergroei. Vaak is de soort in deze bossen juist aan te treffen op half open plekken. Op rauw veen of in veenmosrietland wordt de soort ook een enkele keer gevonden, en hier is verwarring met Plagiothecium denticulatum var. undulatum mogelijk (Plagiothecium undulatum is forser en witter). Gerimpeld platmos wordt verspreid uit het hele land gemeld. Merkwaardigerwijze zijn er relatief weinig oudere opgaven; mogelijk doordat deze goed herkenbare soort weinig werd verzameld? Vermoedelijk is er daarnaast ook wel degelijk sprake van vooruitgang. Een verklaring daarvoor kan zijn dat onze aangeplante bossen op leeftijd komen en meer mogelijkheden voor deze soort bieden. Plagiothecium undulatum vormt in Nederland slechts heel zelden kapsels. Juist de laatste jaren zijn er echter enkele opgaven van kapsels. Te weinig om betrouwbaar te kunnen spreken van toename in kapselvorming. Let er eens op!
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website