Microbryum davallianum var. conicum


© Luciën Calle

Ecologie & verspreiding
Het Nederlandse materiaal van deze variëteit van Gewoon wintermos is met rijpe kapsels zonder problemen te onderscheiden van var. davallianum. Die laatste heeft kapsels die na openen een verwijde mond hebben met de grootste breedte vlak onder de mond en die ongeveer even lang als breed zijn, terwijl var. conicum kapsels heeft die de grootste breedte omstreeks het midden hebben en langer dan breed zijn. De kaartjes suggereren dat beide variëteiten (vrij) zeldzaam zijn. Var. conicum lijkt minder zeldzaam te zijn dan var. davallianum en bij var. conicum is het aantal opgaven vanaf 1980 ook groter dan daarvoor, terwijl het aantal opgaven van var. davallianum gelijk is gebleven. Vooralsnog is echter onbekend welke betekenis daaraan toegekend kan worden
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website