Gewoon kleimos

Tortula truncata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Tortula truncata is de algemeenste van de twee kleimossen. Overal waar klei, leem of lemig zand aanwezig is, maak je in het winterhalfjaar kans op het aantreffen van deze soort. Gebieden waar de soort veel voorkomt zijn bijv. het rivierengebied, het Friese en Groningse kleigebied, op de Brabantse leem, en op de löss- en leembodems in Limburg. Tortula truncata groeit vaak samen met Phascum cuspidatum. Voorheen werden Tortula truncata en T. modica niet of op variëteitsniveau onderscheiden. Een groot deel van de opgaven in de databank betreft daarom beide soorten tezamen. De verspreidingskaart van T. truncata en T. modica samen lijkt echter sterk op die van T. truncata en is daarom niet opgenomen in deze atlas. De verschillen tussen beide soorten zijn weergegeven onder Tortula modica.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website