Groot laddermos

Pseudoscleropodium purum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Pseudoscleropodium purum komt voor in zeer uiteenlopende en bij voorkeur relatief voedselrijke terrestrische milieus. Er is een voorkeur voor wat vochtige en licht beschaduwde plaatsen maar Groot laddermos komt ook in bijv. kalkgraslanden voor. Het verspreidingskaartje geeft vooral een beeld van de mate van inventarisatie van deze zeer algemene soort. Opvallend is wel dat de soort nog in een deel van de Flevopolders lijkt te ontbreken. Wie vult hier de gaten op? Kapsels zijn bij Pseudoscleropodium purum een grote zeldzaamheid en er lijkt geen sprake te zijn van een toename van het aantal vondsten met kapsels, zoals wel gesuggereerd wordt voor diverse andere grote slaapmossen. Let er wel op! Het is zinvol om bij kapselend aangetroffen planten een korte beschrijving te maken van de locatie.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website