Muursnavelmos

Rhynchostegium murale


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegium murale groeit op allerlei oud stenig substraat, vaak op beschutte plaatsen. Soms komt de soort ook voor op stoffige of beslibte boomvoeten. De natuurlijke groeiplaatsen liggen op kalksteen in Zuid-Limburg. Muursnavelmos wordt tegenwoordig ook veel gevonden op allerlei oude stenen of betonnen bouwsels en is daarmee deels ook een cultuurvolger. In gebieden die recent intensief geïnventariseerd zijn blijkt Muursnavelmos in de meeste atlasblokken voor te komen. Het verspreidingsbeeld is dan ook verre van compleet, hoewel het zeer schaarse voorkomen op de Waddeneilanden, in de vastelandsduinen, in delen van de Veluwe en in grootschalige open akkergebieden wellicht een juist beeld is. Vooral het zeer schaarse voorkomen in het kustgebied is opvallend. Verdere inventarisaties moeten dit beeld bevestigen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website