Riempjesmos

Rhytidiadelphus loreus


© Bert Oving

Ecologie & verspreiding
Rhytidiadelphus loreus groeit vooral op open plekken in het bos of greppelkanten even van het pad af. Hoewel de soort vrij zeldzaam is, en de meest specifieke habitat, eenvormige opstanden van Lariks met een mosrijke bodemvegetatie, duidelijk minder voorkomt dan vroeger, kan de soort in menig opgaand bos op de zandgronden of stuwwallen nog wel opduiken. Meer dan bij Pluimstaartmos zijn de vondsten van ná 1980 vooral afkomstig uit de goed geïnventariseerde atlasblokken. Uit de dichtheid van de stippen van deze onmiskenbare soort in de Friese de Wouden, Veluwezoom en rond Eindhoven blijkt dat goed zoeken bij deze soort loont. Het is nog niet duidelijk of er ondanks het grote aantal recente vondsten toch sprake is van een achteruitgang. Treedt er door het ouder wordende bos momenteel weer toename op na eerdere achteruitgang? Helaas zijn bij de recente inventarisaties nooit kapsels gevonden, hoewel deze voor 1950 wel af en toe gemeld zijn.
Familie: Hylocomiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website