Week veenmos

Sphagnum molle


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Voor Sphagnum molle is natte heide veruit de belangrijkste groeiplaats en het is dan ook een kensoort van het Dophei-verbond. Vaak is de ondergrond lemig of venig. Ook op het kale veen tussen horsten van Pijpestrootje op regenerend hoogveen worden nogal eens lage bulten van Week veenmos gevonden, verder zijn er vondsten uit (blauw-) graslanden op veen. Op venige bodems groeien nogal eens kleine, moeilijk herkenbare polletjes Sphagnum molle op open plekken tussen Zeggen en Russen. De soort heeft baat bij enige verstoring en is weinig concurrentiekrachtig.

Verspreiding

Sphagnum molle wordt alleen op de zandgronden gevonden. In Holland is deze soort alleen nog bekend van het Zwanenwater, op de Waddeneilanden zijn enkele groeiplaatsen in natte hei en duinvalleien bekend. Hoewel Sphagnum molle in een aantal streken op de zandgronden nog vrij regelmatig gevonden wordt tekent er zich toch een achteruitgang af. Hoewel de soort nog betrekkelijk veel gevonden wordt in Drente en Twente en verschuivingen in West-Brabant en op de Veluwe waarschijnlijk op een 'waarnemers-effect' berusten zijn er geen recente vondsten meer uit het goed onderzochte gebied rond Eindhoven, evenmin uit De Peel en nauwelijks nog van de Utrechtse Heuvelrug. Gezien de gebondenheid aan vochtige heides is deze soort erg gevoelig voor verdroging van deze heides. Sphagnum molle heeft een opmerkelijke wereldverspreiding; het is een Atlantische soort die alleen in de kustgebieden van Europa en Noord-Amerika voorkomt.

Summary

Sphagnum molle is a rare species of wet heathland on sand soils, also it often grows on bare peat soils. In The Netherlands this species seems to decline.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website