Violet veenmos

Sphagnum russowii


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Sphagnum russowii groeit doorgaans op zure humus. De meeste vindplaatsen van Violet veenmos zijn te vinden in Berkenbroekbossen. Daarnaast wordt deze soort gevonden in veenmosrietlanden en venen of veenranden met strooiselophoping van Riet of heide-achtigen zoals Rijsbes. Ook in stuifzandveentjes op de Veluwe wordt Sphagnum russowii regelmatig aangetroffen, een enkele keer ook in andere naaldbossen met strooiselophoping op noordhellingen. Sphagnum russowii is een kensoort van het Vaccinio-Betuletea pubescentis (de klasse der Berkenbroekbossen).

Verspreiding
Het voorkomen van Sphagnum russowii in Nederland kent drie zwaartepunten. Allereerst het Vechtplassengebied met het Naardermeer, inclusief historische vondsten uit de Kagerplassen en de Nieuwkoopse plassen. Daarnaast is er het Overijssels-Friese laagveengebied met de Wieden, Weerribben tot de omgeving van Veenwouden. Hier valt op dat deze soort niet is opgegeven van de Rottige Meente. Een ander landschapstype waarin Sphagnum russowii veelvuldig gevonden is, zijn de stuifzandveentjes van de Veluwezoom. Buiten deze drie gebieden wordt Sphagnum russowii een enkele maal aangetroffen, meestal in Berkenbroekbos. De meeste van deze verspreide voorkomens zijn in het noorden van het land, een beperkt aantal vondsten is in Brabant gedaan. De eerste vondst in Nederland, gedaan in 1924, is afkomstig uit de omgeving van Meijel, op de grens van Brabant en Limburg. Uit de duinen zijn twee locaties bekend, bij Camperduin (1954) en in de bossen bij West-Terschelling (1967 en 2001). Sphagnum russowii is tot nu toe niet gevonden op de klei- en kalkgronden. In tegenstelling tot de meeste Veenmossen wordt Violet veenmos recent vaker waargenomen dan in het verleden. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in het tot rijpheid komen van Berkenbroekbossen in het laagveengebied en bosveentjes op de zandgronden. Sphagnum russowii heeft in Europa een boreaal-montane verspreiding.

Summary
Sphagnum russowii is found in Birch marsh woodlands and moorlands with some humus accumulation from shrubs or Phragmites; also a considerable number of records is from north facing slopes on inland drift sand dunes afforested with Scottish pine. Recent records outnumber historical data, tributed to maturation of Birch woodlands and Pine forests.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website