Polytrichum commune var. perigoniale


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De variëteit perigoniale van Polytrichum commune (Gewoon haarmos) komt voor op zeer uiteenlopende standplaatsen, van structureel droog tot permanent vochtig tot nat en zowel zeer geëxponeerd als vrij sterk beschaduwd. In droge heideterreinen op enigszins lemige bodem en in uitgestoven laagten in (beboste) stuifzandgebieden kan var. perigoniale over grote oppervlakten en rijkelijk kapselend voorkomen (var. commune lijkt hier te ontbreken). Het mos groeit ook in bos zelf, bijv. in rabattenbossen, op de bosbodem en op wortelkluiten in arme (naald)bossen, maar ook in oude loofbossen op sterk lemige bodem. Ook groeit var. perigoniale in natuurontwikkelingsterreinen, zowel op puur zand als op sterk lemige bodem, vaak structureel of langdurig nat. Op zandige oevers van plassen en poelen domineren vaak kortbladige vormen. Var. commune en var. perigoniale lijken zelden naast elkaar voor te komen, maar gericht veldwerk moet hierover meer duidelijkheid brengen, vooral in natte heideterreinen en veengebieden. Hoeveel var. perigoniale voorkomt in door veenmos gedomineerde vegetaties is onbekend. Duidelijk lijkt wel dat var. commune ontbreekt op uitgesproken (lucht)droge plekken. De var. perigoniale zal waarschijnlijk hierom algemener en meer verbreid over het land blijken te zijn dan var. commune.
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website