Fraai thujamos

Thuidium delicatulum


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
De grote zeldzaamheid van Thuidium delicatulum is moeilijk te begrijpen. Van de vier vondsten in de 19de eeuw is die in het Beekbergerwoud goed beschreven. Tussen 1950 en 1985 werd het ontdekt in de Amsterdamse waterleidingduinen, in een natte leemkuil bij Hoog Soeren en onderaan het talud van een kavelsloot in het Abbertbos (Oost-Flevoland). Waarschijnlijk zijn al deze vindplaatsen weer verdwenen. In het afgelopen decennium volgden vondsten in het Voorsterbos en Kuinderbos (Noordoostpolder), in het Korenburgerveen en in een vochtig wilgenstruweel op de Bentelerheide (Twente). De meeste van deze vondsten wijzen op een voorkeur voor een basenrijke, zeer luchtvochtige standplaats als gevolg van een hoge grondwaterstand. In het buitenland komt Fraai thujamos veel voor op beschaduwde, basenrijke (maar meestal kalkarme) rotsblokken in noordhellingen of in kloven, samen met o.a. Loeskeobryum en Antitrichia. De recente toename van beide laatstgenoemde soorten in Nederland geeft hoop dat ook Fraai thujamos zal toenemen op beschutte, luchtvochtige plaatsen met kwelinvloed of stagnerende (kei)leem, zowel in loof- als naaldbossen. Er is dus steeds meer aanleiding Gewoon thujamos extra aandacht te geven: niet zelden groeien beide soorten door elkaar!
Familie: Thuidiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website