Gewoon broedpeermos

Pohlia annotina


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Op de zandgronden is Pohlia annotina een vrij algemene soort in pioniermilieus op zandige-lemige en lemige bodems, vaak langs paden en poelen, in greppelkanten, groeven e.d. Het huidige areaal komt goed overeen met dat van voor 1950: een opvallend verschil met broedknopdragende Bryum-soorten (B. bicolor-groep) die voor 1950 nauwelijks voorkwamen (of werden verzameld). Wel is er sprake van een aanzienlijke verdichting in het verspreidingsbeeld en zijn oostelijk Friesland (tussen Beetsterzwaag en Drogeham) en de Waddeneilanden toegevoegd. In de Duindistricten is het een grote zeldzaamheid. Voor de IJsselmeerpolders is er alleen een veldnotitie uit 2004 (op aangevoerd zand in het Larserbos). Voor 1950 is het Gewoon broedpeermos negen keer met kapsels gevonden, nadien in 2002 (Friezenberg bij Rijssen) en 2003 (Loonse en Drunense duinen). De soort zal zich vooral vegetatief verspreiden. Pohlia annotina is de algemeenste en tevens vormenrijkste soort binnen de broedpeermossen, waarschijnlijk vanwege het optreden van sexuele voortplanting. De variatie in vorm van de broedknoppen kan aanleiding geven tot verwarring met P. andalusica, P. camptotrachela en P. flexuosa.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website