Kaal tandmos

Barbilophozia kunzeana


© Rienk-Jan Bijlsma

Ecologie & verspreiding
Barbilophozia kunzeana is moeilijker te vinden dan de andere soorten van dit geslacht, omdat hij meer dan de andere soorten als geïsoleerde stengels tussen ander mos kan groeien, en dan weinig opvalt. Greppeltjes, bemoste steilrandjes, noordhellingen in de hei en vergelijkbare vindplaatsen moeten behoorlijk goed worden uitgekamd om enige kans te maken op deze soort. Barbilophozia kunzeana komt evenals de andere soorten van het geslacht vooral voor op de stuwwallen alsmede in Drenthe en rond Eindhoven, maar de soort is duidelijk zeldzamer dan B. barbata. Ook vertoont de soort een sterkere achteruitgang dan B. barbata. Toch zijn er na 1980 een aantal nieuwe vindplaatsen aangetroffen, die aangeven dat de soort nog steeds gevonden kan worden bij goed zoeken. De oorzaken voor achteruitgang zijn vooral gelegen in verdroging, eutrofiëring en vergrassing van heide en stuifzanden.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website