Glanzend maanmos

Cephalozia connivens


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Evenals C. bicuspidata komt ook C. connivens in een breed scala aan milieus voor, zowel in hoog- en laagveen als ook op humeus zand, bijv. in vochtige heide en broekbossen. De soort komt zowel op de grond voor als op rottend hout. Kalkrijke en lemige milieus worden gemeden. Hoewel veel minder voorkomend dan Cephalozia bicuspidata is C. connivens toch in grote delen van ons land vrij algemeen te noemen. Op de Waddeneilanden is C. connivens veel zeldzamer dan de ook daar algemene C. bicuspidata. De karakteristieke samenneigende bladtoppen van C. connivens vormen meestal een bruikbaar onderscheid met de andere soorten van dit geslacht. De er wel op gelijkende C. lunulifolia en soms ook C. macrostachya hebben veel kleinere bladcellen. Het is gewenst om vondsten steeds microscopisch te controleren.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website