Cederhoutmos

Lophozia bicrenata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Lophozia bicrenata is vooral te vinden op steilkanten in bos en hei, boswalletjes, langs paden etc. De soort groeit gemiddeld droger dan de meeste andere soorten van het geslacht Lophozia. Cederhoutmos gaat onmiskenbaar achteruit, hoewel de soort bij de intensieve inventarisaties rond Eindhoven in veel atlasblokken is aangetroffen. De achteruitgang van deze inmiddels zeldzaam geworden soort is zoals bij meer soorten waarschijnlijk vooral veroorzaakt door vergrassing en verruiging van het biotoop, dus indirect door stikstofdepositie. De roodachtige broedkorrels en de liggende takken onderscheiden Lophozia bicrenata van de er overigens wel op gelijkende L. excisa. Verse planten ruiken naar cederhout.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website