Getand trapmos

Lophozia incisa


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Lophozia incisa is in uiteenlopende milieus aangetroffen. Een recente vondst op Schiermonnikoog (1998) was op een pad in naaldbos. Ook de recente vondst in Noord-Holland (1993) lijkt in een bos gedaan te zijn. Op Texel en in 1967 ook op Schiermonnikoog is de soort gevonden in een duinvallei. Er zijn ook vindplaatsen uit veenheide bekend terwijl het mos ook wel groeiend op veenmossen is aangetroffen. De belangrijkste standplaatsen betreffen echter open en vochtig veen of zand. Lophozia incisa komt vooral in de noordelijke helft van ons land voor, terwijl de in veel opzichten vergelijkbare L. grandiretis juist in de zuidelijke helft is gevonden. De soort is duidelijk achteruitgegaan. De oorzaken daarvoor zijn niet goed bekend. Mogelijk is een combinatie van factoren van belang, zoals vergrassing van de heide, en het verdwijnen van vochtige paden met de juiste betredingsintensiteit. Evenals L. grandiretis komt ook deze soort vooral voor in alpiene en boreale streken. Ook het vlezig karakter en de gekroesde, scherp getande bladen hebben de soorten gemeen.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website