Gewoon trapmos

Lophozia ventricosa


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Lophozia ventricosa is in diverse milieus in bos en heide aan te treffen maar vindt een optimum op noordhellingen in de heide. In de duinen is de soort zeldzaam. Er zijn enkele vondsten in het Laagveendistrict. L. ventricosa is de meest algemene Lophozia in Nederland. Evenals de meeste andere soorten van dit geslacht lijkt ook L. ventricosa echter achteruit gegaan te zijn en is de soort thans vrij zeldzaam. De oorzaken zijn waarschijnlijk vooral gelegen in vergrassing van heide en bossen, en indirect dus stikstofdepositie. De groene broedkorrels en de regelmatige tweetoppige bladen maken de soort eenvoudig herkenbaar.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website