Gekroesd plakkaatmos

Pellia endiviifolia


© Ron Poot

Ecologie & verspreiding
Belangrijke biotopen voor Pellia endiviifolia zijn vochtige duinvalleien, lemige paden, oevers van plassen (incl. die in stadsparken!) en recent ook in het kader van natuurontwikkeling afgegraven locaties. Anders dan de algemenere Pellia epiphylla heeft P. endiviifolia en voorkeur voor neutrale tot basische grond. Dat verklaart waarschijnlijk ook het geringere voorkomen in bijv. Drenthe, de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Het kaartje laat een enorme toename van het aantal vondsten zien sinds 1980. Natuurontwikkeling, incl. herstel van duinvalleien, heeft nieuwe kansen gecreëerd voor deze soort maar in het algemeen is waarschijnlijk geen sprake van sterke voor- of achteruitgang. Het toegenomen aantal vondsten zal waarschijnlijk grotendeels een gevolg zijn van de toegenomen inventarisaties. Het kaartbeeld vertoont sterke overeenkomsten met dat van Aneura pinguis waarmee de soort ook vaak samen wordt gevonden, al is Aneura minder algemeen. Gekroesd plakkaatmos is in het najaar eenvoudig herkenbaar aan de bijna als boerenkool gekroesde uiteinden. In andere delen van het jaar is de soort lastiger te onderscheiden van de andere Plakkaatmossen.
Familie: Pelliaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website