Gewoon watervorkje

Riccia fluitans


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Riccia fluitans komt voor in allerlei meer of minder voedselrijke wateren en het kaartje laat goed zien dat de soort in een waterrijke omgeving altijd wel ergens gevonden wordt. Riccia fluitans wordt regelmatig betrokken bij door de provincies uitgevoerde inventarisaties en dit verklaart mede het grote aantal stippen op de kaart. Het is een voorbeeld van een soort waarbij ook door anderen dan bryologen een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het verspreidingsbeeld. Er is geen reden om een toename te veronderstellen. De soort is pas sinds kort van de Waddeneilanden bekend en in grote delen van Noord-Holland en Zeeland lijkt de soort nog afwezig, mogelijk door het voorheen brakke karakter van deze gebieden. De landvorm van Riccia fluitans is te vinden op drooggevallen bodems, aan oevers van sloten en beken, op wegterende plantendelen, booomstronken en stobben en zelfs op kunststof. Deze landvorm is te verwarren met Riccia canaliculata en microscopische controle is altijd gewenst. Het zou interessant zijn te weten welk deel van de vondsten op het Pleistoceen van deze landvorm is. Riccia fluitans is de enige tweehuizige Riccia in Nederland en de soort is in ons land uitsluitend steriel aangetroffen.
Familie: Ricciaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op of in water
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website