Gestekeld blaasjesmos

Sphaerocarpos michelii


© Henk Siebel

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Sphaerocarpos michelii is een tweehuizige winterannuel van akkers, stoppelvelden, bloemenvelden, groentetuinen, campings en dergelijke. De soort groeit vooral op open, sterk en vaak verstoorde, voedselrijke, matig vochtige löss, leem of zandige leem, vaak samen met Landvorkjes en Hauwmossen, maar is ook gevonden in een schrale, door konijnen kort gehouden vegetatie op droog zand op een camping in het Delta-gebied. Verder is S. michelii vooral bekend van wijnterrassen in ZW-Duitsland. Het is een echte cultuurvolger, net als onze andere soort van het geslacht, S. texanus, vooral voorkomend in tuintjes, tuiniersbedrijven, jonge bomenaanplant, in het algemeen sterk verstoorde plekken met niet te arme, matig vochtige bodem. Begeleidende soorten zijn o.m. Riccia glauca, R. sorocarpa, Barbula unguiculata, Tortula truncata.

Verspreiding
Net als in Engeland is Sphaerocarpos michelii duidelijk algemener is dan S. texanus. S. michelii was ooit van enkele plekken bekend in groentetuinen en kwekerijen, maar recent is de soort veel gevonden op campings, vooral langs de kust, waar de soort, net als veel onkruiden, met kampeeruitrusting wordt aangevoerd uit zuidelijke landen. De soort heeft een submediterraan-subatlantische verspreiding in het laagland van Europa, met Engeland en Nederland als noordgrens van het areaal, en komt ook voor op de Canarische eilanden. Verder is de soort bekend van Noord-Afrika, Argentinië en Noord-Amerika maar is daar zeer zeldzaam. De soort is ook in België zeldzaam en komt in Duitsland alleen voor in warme gebieden langs de rand van de Rijnvallei ten noorden van Basel.

Summary

Sphaerocarpos micheliiis a rare, ephemeral species of disturbed anthropogenic habitats such as camping grounds and gardens, where it is probably repeatedly introduced from southern European countries. The species reaches its northern distribution limit in Europe in the UK and the Netherlands.

Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website