Gedeeld vleugelmos

Nardia insecta


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Nardia insecta is een soort van kalkarm substraat, in het buitenland natter groeiend dan N. geoscyphus. De soort werd in Nederland gevonden op een steile, zandig-lemige beekafzetting. Er was sprake van een humeuze bodem met veel plantenwortels en grassen. De soort groeide samen met onder andere Pellia epiphylla, Calypogeia muelleriana en Dicranella heteromalla. Nardia insecta komt ook in de Belgische Ardennen vooral voor op steile, lemige of venige beekoevers.

Verspreiding
Nardia insecta is één maal in ons land aangetroffen, in 1993langs de oever van de Bavelsche Leij bij Ulvenhout in Noord-Brabant. De soort is hier recent niet meer aangetroffen. Deze boreaal-montane soort heeft een groot areaal in Europa en Noord-Amerika, maar is in de ons omringende landen erg zeldzaam. Uit Duitsland zijn slechts enkele opgaven bekend (Meinunger & Schröder, 2007). Opvallend is dat in België en Engeland de eerste opgaven van Nardia insecta van recente datum zijn, resp. van 1986 en 1995.

Summary
Nardia insecta has been found only once in The Netherlands, in 1993 along a small rivulet.


Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website