Groot gootmos

Tritomaria quinquedentata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
In het buitenland groeit Tritomaria quinquedentata in uiteenlopende biotopen, zoals op zwak zure tot kalkhoudende rotsen, steenblokken en boomstompen, veelal op (lucht)vochtige plaatsen. In praktijk wordt de soort vooral op rotsen aangetroffen. De groeiplaats in Nederland is dan ook wat afwijkend van de normale biotoop.

Verspreiding
Er is in Nederland maar één opgave bekend van Tritomaria quinquedenta, in 1998 in de Lieropse Heide ten westen van Someren (provincie Noord-Brabant). De soort groeide hier op een steile, beschaduwde en zure, aarden walkant langs een drainagesloot van een heideven (het Witven). Begeleidende soorten waren o.a. Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi en Gymnocolea inflata. Op de wal groeiden ook andere voor heidevegetaties kenmerkende levermossen, zoals Lophozia ventricosa, Barbilophozia barbata en Odontoschisma sphagni. Na 1998 is de soort niet meer teruggevonden. Het verdwijnen is waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van vaak hoge waterstanden in de sloot en het dumpen van veel takafval.
Tritomaria quinquedenta is een soort met een wijde maar vooral noordelijke verspreiding, en komt met name in gebergten voor. In de Ardennen is de soort zeldzaam. De kans op meer vondsten is ons land lijkt dan ook klein. Eerdere opgaven van rond 1900 bleken onjuist of niet verifieerbaar.

Summary
Tritomaria quinquedentata has been found once in The Netherlands, in 1998 along a steep ditch in a woodland.


Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website