Pitrus x Biezenknoppen

Juncus x kern-reichgeltii


Ecologie & verspreiding
Deze hybride van Pitrus en Biezenknoppen staat op zonnig tot licht beschaduwde, vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot zure, basenarme tot basenrijke, stikstofarm tot matig stikstofrijk, meestal kalkarme en verstoorde zand-, leem- en veenbodems. Ze groeit in diverse grasland- en bostypen, in ontkalkte en ontzilte duinvalleien, langs waterkanten en greppels, in natte heiden en bemeste -vennen, op heidepaden en langs karrensporen, in veenmosrietlanden, afgravingen en bermen. De bastaard komt overal voor waar de beide stamouders in elkaars nabijheid groeien. Het taxon is zeldzaam in Nederland, maar wordt waarschijnlijk veel over het hoofd gezien. Het verspreidingskaartje laat in twee streken een concentratie van stippen zien, deze weerspiegelen eerder floristische activiteiten dan het feit dat het taxon elders zeldzamer zou zijn. In de literatuur is sprake van zowel een sterk verminderde als van een slechts weinig afgenomen fertiliteit Wel staat vast dat de hybride geheel intermediair tussen de ouders is en eigenlijk alleen in het veld herkenbaar.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website