Heemst

Althaea officinalis


© Bas van de Riet

Ecologie & verspreiding
Heemst groeit op zonnige plekken op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, meestal brakke klei- en veengrond. Zij komt voornamelijk voor in brak milieu in rietmoerassen, in slootkanten en in verruigde gebieden. Soms groeit de soort aan rivieroevers en in duinvalleien. Zij komt ook langs het IJsselmeer voor. Heemst is vrij zeldzaam in de zeeklei- en laagveengebieden in het westen en noorden van Nederland, met inbegrip van de aangrenzende getijden- en kalkrijke duingebieden. Heemst is kensoort van de Associatie van Strandkweek en Heemst. Deze plantengemeenschap met Strandkweek (= Zeekweek) en Heemst is kenmerkend voor de brakke delen van de getijdengebieden. Zij groeit optimaal op plekken waar vloedmerk in de vorm van dikke aanspoelselgordels is afgezet. De soort en deze plantengemeenschap gaan achteruit als gevolg van verzoeting, bijvoorbeeld door de uitvoering van de Deltawerken.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een kruipende wortelstok.

Stengels/takken - De bloeistengels zijn naar boven niet vertakt. Heemst groeit in pollen.

Bladeren - De fluwelig behaarde bladeren zijn driehoekig-eirond, getand en   meestal met drie  tot vijf  ondiepe lobben.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan alleen of meestal in groepjes in bebladerde trossen of pluimen. De witroze bloemen zijn 1½-4 cm. Ze zijn langer dan de kelk. Ze hebben ongeveer negen, onderling vergroeide bijkelkblaadjes. De bijkelkslippen zijn lijnvormig tot langwerpig. De kelk is fluwelig behaard. De helmknoppen zijn paarsachtig.

Vruchten - Een splitvrucht. De deelvruchten zijn behaard. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, meestal brakke grond (klei en veen).

Groeiplaats - Moerassen (rietmoerassen), ruigten (natte ruigten en strooiselruigten), kwelders (hogere delen), zeeduinen (duinvalleien en strandvlakten die grotendeels door duinen zijn omgeven) en waterkanten (langs poelen met brak veen en langs brakke kreken).
Familie: Malvaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: natte ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website