Eivormige waterbies

Eleocharis ovata


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Eivormige waterbies geeft de voorkeur aan open, zonnige en kale, vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkarme maar basenrijke, modderige of humusrijke, 's winters overstroomde zand-, leem- en kleigrond. Ze groeit op slikkige strandjes langs rivieren en beken, in verslempte akkerranden, in kiezelgroeven en langs visvijvers. Deze soort van de gematigde en koude streken op het Noordelijk Halfrond heeft een sterk verdeeld en verbrokkeld areaal in Europa en Nederland valt binnen een van deze delen. De eerste vondst in Nederland dateert van 1848 en wel van de Waaloever bij Weurt en is pas sinds kort weer opgedoken. Ze is thans zeer zeldzaam en komt voor op meerdere plaatsen, met name in het zuidelijke deel van het land. Deze eenjarige pionier vormt polletjes en heeft geen uitlopers, de onderste bladscheden zijn iets schuin afgesneden en paarsrood, de dunne, ronde, soms iets afgeplatte stengels zijn fijn gestreept en dragen een korte, bolvormige-eironde aar.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,01-0,08(-0,50) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Geen uitlopers.

Stengels/takken - De dunne stengels zijn fijn gestreept. Polvormend.

Bladeren - De onderste bladscheden zijn paarsrood.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bolvormig-eironde aren zijn 3-8 mm en bevatten twintig  tot dertig  bloemen. Bloemen met twee  stempels.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De glanzende zaadjes zijn 1 mm groot en aan twee  kanten afgeplat. Ze zijn scherp gekield en wit of geelachtig. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op kale, vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, modderige of humusrijke, 's winters overstroomde grond.

Groeiplaats - Waterkanten (langs viskweekvijvers en op slikkige strandjes langs rivieren en beken).
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website