Brede wespenorchis / Duinwespenorchis

Epipactis helleborine


© Wijnand van Buuren

Ecologie & verspreiding
Brede wespenorchis s.l. groeit op licht beschaduwde tot soms vrij zonnige, open plekken op vochtige tot droge, grazige, voedselarme tot voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende bodems van zand, leem, zavel en niet te zware klei. Zij staat in allerlei verschillende bossen, maar ook in duinvalleien en wegbermen, in bosrijke villawijken en tuinen, tussen trottoirtegels, langs spoorwegen en op begraafplaatsen, op sportvelden en recreatieterreinen. Brede wespenorchis s.l. bestaat uit de ondersoorten Brede wespenorchis s.s. en Duinwespenorchis. In Nederland komt de soort vrij algemeen voor, maar zij is vrij zeldzaam in Drenthe en zeldzaam in de laagveen- en zeekleigebieden. Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft Brede wespenorchis s.l. zich, als een cultuurvolger bij uitstek, sterk uitgebreid. Het is daarom niet verwonderlijk dat ze veel voorkomt in door de mens beïnvloedde biotopen zoals bosaanplantingen, bermen van fietspaden en asfaltwegen, plantsoenen en zelfs tussen stoeptegels in het stedelijk gebied.
Familie: Orchidaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2019  FLORON
Ga naar de volledige website