Schermhavikskruid

Hieracium sect. Hieracioides


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,10-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De donkergroene stengels zijn vaak weinig behaard. Meestal zijn ze alleen aan de top vertakt. Gewoonlijk dragen ze veel bladeren.

Bladeren - In de bloeitijd zijn de rozetbladeren afgestorven. De stengelbladeren zijn langwerpig tot lijnvormig. Vaak hebben ze een omgerolde rand, zijn ze weinig of niet getand en naar de voet min of meer steelachtig versmald.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De weinige bloemhoofdjes zitten in schermvormige pluimen of in 2 boven elkaar staande kransen. De gele hoofdjes zijn 2 tot 3 cm groot. De stijlen zijn geel. De omwindselbladen zijn zwartgroen, kaal of hebben enkele haren of klieren. De middelste en de onderste staan aan de top af en zijn teruggebogen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, meestal zure tot zwak zure, maar soms basische grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen en langs bospaden), bosranden, houtwallen, struwelen, kapvlakten, licht beschaduwde bermen, zeeduinen (duingrasland), op aangevoerd duinzand, zandige dijken, heide, grasland (schraal grasland en hooiland), braakliggende grond, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), industrieterreinen en afgravingen (zandgroeven).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website