Grote watereppe

Sium latifolium


© Jelle Hofstra

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,60-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel.

Stengels/takken - De stengels van deze giftige plant zijn kaal, sterk gegroefd, kantig en hol. Grote watereppe heeft geen uitlopers.

Bladeren - De ondergedoken bladeren zijn twee- tot drievoudig geveerd met lijnvormige, getande slippen. De andere bladeren zijn 3-6 cm lang, meestal geveerd, vaak met slechts twee paar blaadjes, en fijn gezaagd. Het eindelingse deelblaadje is lang gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in schermen van 6-10 cm breed met vijftien tot dertig stralen. De witte bloemen zijn ongeveer 4 mm. De kelkbladen zijn priemvormig en vaak ongelijk. Twee tot zes omwindselbladen.

Vruchten - Een splitvrucht. De vruchten zijn eivormig, 3-4 mm, met vrij brede, sterk uitspringende ribben en korte stijlen. De deelvruchten zijn rond. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig tot zeer voedselrijke grond of in matig voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal, hard, zoet tot zeer zwak brak, stilstaand tot zwak stromend, ondiep water (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats - Grienden, bossen (moerasbossen), moerassen (drijftillen en verlandingsvegetaties), waterkanten en water (oude rivierlopen, laagveenplassen, rietkragen, onbevaren kanalen, kreken, greppels, sloten, rivieren en op beekstrandjes) en het zoetwatergetijdengebied.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website