Gewone glanshaver

Arrhenatherum elatius subsp. elatius


© Jelle Hofstra

Ecologie & verspreiding
Gewone glanshaver is kenmerkend voor landschapselementen met een regelmatig maaibeheer, zoals bermen, dijken en kanaaltaluds. Ook in hooilanden met extensief (ouderwets agrarisch) beheer kan Gewone glanshaver veel voorkomen. Na invoering van moderne landbouw methoden is de soort vrijwel verdwenen uit agrarische graslanden. Het groeit bij voorkeur op niet te zware, vochtige en voedselrijke bodem, zowel in de volle zon als in half schaduw (licht bos). Uitgezonderd de echt voedselarme zand en veen gebieden (bijvoorbeeld die van het Drents floradistrict) is de soort vrijwel overal in Nederland (zeer) algemeen. Graslandvegetaties van de Glanshaverorde (Arrhenatheratalia) kunnen tot de meest bloem- en soortenrijke vegetatietypen behoren. Gewone glanshaver stond reeds in de 18e eeuw bekend om de hoge productie en kwaliteit als voedsel voor vee, zowel in gedroogde vorm (hooi, gedurende de winter) als vers. Het ontbreken van knolletjes onder aan de stengel van Gewone glanshaver is het enige determinatie kenmerk waardoor deze soort zich onderscheidt van Knolglanshaver.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website