Waterpluisdraadmos

Amblystegium tenax


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Amblystegium tenax groeit op natte of regelmatig bespatte stenen aan oevers van rivieren, beken, kanalen en meren met voedsel- en basenrijk water. Het is evenals A. fluviatile een oevermos waarvan het aantal opgaven sinds 1980 sterk is toegenomen. Leek het voorkomen voordien voornamelijk beperkt tot het holocene deel van het land en Zuid-Limburg, thans zijn er ook meldingen uit Pleistocene zand- en leemgebieden, vooral in Zuidoost-Brabant. Misschien is de toename niet uitsluitend een inventarisatie-effect. In gebieden met vroeger kalkarm water is de soort mogelijk echt vooruitgegaan als gevolg van de inlaat van kalkhoudend rivierwater. Het is een vrij lastig herkenbare soort, die kan lijken op vormen van A. varium, A. fluviatile en Cratoneuron filicinum, die op overeenkomstige standplaatsen kunnen voorkomen. Het kan daarom geen kwaad, het verzamelde materiaal nog eens goed te bekijken. In de brakke kuststreek lijkt de soort te ontbreken. Meer onderzoek van stenige oevers in gebieden met zoet water zal waarschijnlijk meer vindplaatsen opleveren.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website